Regulamin

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W EURYBIA

POBYT

1. Pokój w EURYBIA wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.30 do godziny 10.30 dnia następnego. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany we wcześniejszej rezerwacji możliwe jest wyłącznie za wyraźną zgodą EURYBIA i pod warunkiem, że pokój nie został wcześniej zarezerwowany przez inną osobę. Wcześniejszy wyjazd bez wykazanej rażącej winy EURYBIA nie upoważnia klienta do domagania się zwrotu jakiejkolwiek części wniesionych wcześniej opłat za cały pobyt (kwota pozostała stanowi rekompensatę za blokadę pokoju bez względu na to czy po wyjeździe klienta zostanie on sprzedany ponownie). Rezygnacja z pobytu w trakcie jego trwania nie zwalnia klienta z konieczności opłaty za cały pobyt. Wpłata zadatku na poczet rezerwacji jest jednoznaczna z akceptacją przez klienta regulaminu obowiązującego w DW EURYBIA.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.30 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10.30 w dniu wyjazdu zdaniem kluczy do recepcji i odbiorem zajmowanego pokoju przez pracownika EURYBIA. Brak zdania kluczy i opuszczenia pokoju z chwilą zakończenia doby hotelowej w dniu wyjazdu może być traktowany jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i naliczona zostanie automatycznie stosowna opłata.

3. Każdy klient w dniu przyjazdu przed otrzymaniem kluczy i zakwaterowaniem/przejęciem pokoju wypełnia czytelnie kartę meldunkową i wpłaca całą należną kwotę za pobyt zgodnie z dokonaną rezerwacją. Brak wpłaty należności za pobyt skutkuje niezwłocznym opuszczeniem obiektu przez klienta, w razie potrzeby klient eksmitowany jest przez firmę zewnętrzną, a wpłacony wcześniej zadatek na poczet rezerwacji nie jest zwracany, gdyż pokrywa straty poniesione przez DW EURYBIA. Bezzwłocznie po zajęciu pokoju klient zgłasza ewentualne zauważone awarie lub niezgodność (brak wyposażenia) z kartą pokoju. Żadnych przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoi takich jak m.in. koce, poduszki, meble nie wolno wynosić poza pokoje. Zabrania się używania w pokojach dodatkowych urządzeń elektrycznych, oprócz zainstalowanych przez właściciela ośrodka a w szczególności czajników elektrycznych, grzejników, grzałek, kuchenek elektrycznych, kuchenek mikrofalowych itp.

4. Na terenie EURYBIA i jego posesji zasadniczo obowiązuje cisza nocna od godz. 22 do godz. 7.00 dnia następnego. W przypadku niestosowanie się przez klienta do zachowania ciszy nocnej lub zachowywania się w sposób niezgodny z ogólnie przyjętymi normami dobrego wychowania i braku reakcji na wezwanie/uwagi ze strony pracownika EURYBIA, klient może zostać usunięty z terenu obiektu bez możliwości dochodzenia zwrotu wniesionych uprzednio wpłat. W przypadku trudności i odmowy pracownik może wezwać Policję. W przypadku gdy takie niewłaściwe postępowanie naraziło na uszczerbek innych klientów przebywających w EURYBIA lub spowodowało ich utratę przez EURYBIA (zaniechanie korzystania ze świadczen EURYBIA) właściciel EURYBIA może dochodzić od klienta stosownego odszkodowania.

5. Na terenie EURYBIA i w jego otoczeniu należy zachować stosowną czystość i porządek. Klient może zlecić nieodpłatne sprzątanie pokoju. Zlecenie sprzątania składa się w recepcji. Zlecone sprzątanie pokoi odbywa się wyłącznie w godzinach od 10 do 14.30 i klient zlecający sprzątanie w danym dniu zobowiązany jest do przebywania w pokoju w tym czasie. W przypadku gdy klient nie będzie obecny w pokoju w podanym czasie, sprzątanie nie zostanie fizycznie zrealizowane. Na życzenie klienta recepcja użycza przyborów do sprzątania.

6. Drzwi wejściowe do obiektu zamykane są w godzinach 22.00 – 7.00. Goście klienta (niezamieszkujący EURYBIA) zobowiązani są do opuszczenia obiektu przed godziną 22.00. W przypadku stwierdzenia obecności osób niezamieszkujących (gości klienta) po godzinie 22.00 mogą być one bezzwłocznie usunięte z budynku a klient zobowiązany jest do wpłacenia kary umownej w wysokości trzykrotności jednego osobodnia (jak dla osoby dorosłej) za każdą taką osobę (gościa klienta).

7. Parkowanie samochodów możliwe jest tylko i wyłącznie na wyznaczonych lub wskazanych przez pracownika obiektu miejhscach postojowych. Miejsca postojowe nie są strzeżone. Nie odpowiadamy za wszelkiego rodzaju rzeczy wartościowe oraz dokumenty pozostawione w samochodach. PARKING MA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC, EURYBIA NIE DAJE GWARANCJI POSIADANIA PRZEZ KLIENTA MIEJSCA PARKINGOWEGO. W przypadku braku/niedoboru miejsc postojowych o ich wykorzystaniu decyduje kolejność ich zajmowania przez pojazdy klientów. Niedozwolone jest zajmowanie innych terenów i miejsc specjalnie oznakowanych.

8. Zabrania się palenia grilla na balkonach, tarasach i w pokojach. Zezwala się na korzystanie z grilla w obrębie terenu należącego do EURYBIA tylko w wyznaczonych do tego celu lub wskazanych przez pracownika obiektu miejscach.

9. Korzystanie z basenu jest bezpłatne. Dzieci, które nie mają 140 cm wzrostu mogą przebywać w basenie jedynie pod nadzorem dorosłego opiekuna. EURYBIA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju wypadki powstałe na skutek użytkowania basenu.

10. EURYBIA nie odpowiada za rzeczy i przedmioty pozostawione w pokoju lub na terenie obiektu bez nadzoru. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy upewnić się, że drzwi zostały należycie zamknięte. EURYBIA nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie własne należące do klientów.

11. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialno-finansową za spowodowane przez niego (z jego winy w tym nieumyślne) i ewentualnie osoby go odwiedzające, wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia, zarówno wyposażenia i urządzeń technicznych jak i substancji budowlanej pokoi, obiektu i jego otoczenia.

12. Klient powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

13. Klient EURYBIA nie ma prawa przekazywać kluczy i objętego lub zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom.

14. W przypadku anulacji rezerwacji 30 dni przed rozpoczęciem pobytu Klienci EURYBIA mogą domagać się zwrotu wpłaconego przez nich zadatku.

15. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu osób przebywających na terenie obiektu „EURYBIA”. Pełną odpowiedzialność osób niepełnoletnich ponosi ich opiekun prawny.

USŁUGI GASTRONOMICZNE – STOŁÓWKA

1. Klient korzysta ze stołówki EURYBIA po wykupieniu posiłków.

2. Na terenie stołówki mogą przebywać wyłącznie osoby, ktore wykupiły posiłki. Inne osoby będą ze stołówki wypraszane, a w przypadku jeżeli korzystają lub skorzystały one z posiłków zostaną one obciążone stosowną opłatą. W ten sam sposób traktowane będą osoby będące klientami EURYBIA, które nie wykupiły posiłków.

3. Posiłki wydawane sa w ściśle określonych porach (przedziałach czasowych) podanych na tablicy informacyjnej przy wejściu na stołówkę. Klient zobowiązany jest do przybycia na stołówkę w takim czasie, aby zakończył konsumpcję w wyznaczonym czasie wydawania danego posiłu. Klient, który przybył na stołówkę po wyznaczonym czasie wydawania posiłku nie będzie obsłużony i w takim przypadku nie przysługuje mu prawo zwrotu w żadnej części wniesionych wcześniej opłat w tym za posiłki.

4. Posiłki w stołówce mogą być wydawane klientow zależnie od zarządzenia EURYBIA w formie: stołu szwedzkiego, porcji podawanych do stolika lub porcji odbieranych przez klienta przy ladzie/barze.

5. Posiłki wydawane na stołówce spożywane mogą być wyłącznie w jej obrębie, a wynoszenie ich poza stołówkę w jakiejkolwiek formie i części jest bezwzględnie zabronione i stanowi naruszenie regulaminu EURYBIA.

6. Na terenie stołówki obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania jakichkolwiek zwierząt.

7. Klientom bezwzględnie nie wolno wchodzić na zaplecze kuchni i do pomieszczeń przeznaczonych dla persolenu.

8. Wszelkie zapytania należy kierować do kelnera a w przypadku jego braku do recepcji obiektu.

REGULAMIN BASENU 

1.Dzieci do lat 13 mogą przebywać w basenie jedynie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci.

2.Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożości na schodach, zwłaszcza mokrych.

3.Zabrania się wylewania wody z basenu, biegania, skakania do wody.

4. Zabrania się załatwiania potrzeb fizjologicznych w basenie.

5. Ręczniki basenowe dostępne w recepcji – kaucja w wysokości 10 zł za ręcznik na dzień. Ręczniki oddajemy na koniec dnia.

6. Zabrania się spożywania posiłków na terenie basenu.

7. Zabrania się korzystania z basenu osobom z wyraźnymi chorobami skóry, skaleczeniami, trudnościami z oddychaniem, agresywnym zachowaniem.

8. Dzieci do lat 3 tylko w pieluchach jednorazowych pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wykupiony pobyt w EURYBIA nie zawiera ubezpieczenia od następst nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób, kradzieży i zniszczenia mienia, kosztów leczenia, odpowiedzialności OC i innych.

2. Klienci powinno przestrzegać niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych oraz BHP obowiązujących na terenie obiektu.

3. Przebywanie psów i innych zwierząt domowych na terenie obiektu EURYBIA jest dozwolone.

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE!!!
Prosimy szczególną troską otoczyć dzieci, które są pod Waszą opieką.

UWAGA!!! ZAKAZ PALENIA!!!
Na terenie EURYBIA obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA w pokojach, łazienkach, klatkach schodowych. Niezastosowanie się do zakazu skutkuje pobraniem opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów czyszczenia wykładzin, zasłon, firan, łóżek itp.